เราเป็นนายทุน

เราเป็นนายทุน ที่รับจำนองและรับขายฝากที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่  เราให้บริการด้วยความโปร่งใสและจริงใจ  ให้คำปรึกษาฟรี  และการทำสัญญาของเราเป็นไปตามหลักกฎหมาย  100%  เพราะฉะนั้น ลูกค้าตัดความกังวลเรื่องการโดนหลอกไปได้เลย

ดอกเบี้ยในการรับจำนองเราคิดแค่ 1.25% เท่านั้น ไม่มีบวกเพิ่ม

ดอกเบี้ยในการรับจำนองหรือขายฝากเราคิดแค่ 1.25% ต่อเดือน  หรือ  15%  ต่อปี  เท่านั้น ไม่มีบวกเพิ่ม

 • การชำระค่างวด ลูกค้าสามารถชำระได้มากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ เพราะการคิดดอกเบี้ยของเราจะเป็นการคิดแบบต้นลด ดอกลด

เราไม่เช็คเครดิตบูโร

เราไม่เช็คเครดิตบูโรและไม่ต้องใช้ statement หรือเอกสารประกอบรายได้ ไม่กำหนดอาชีพ ประกอบอาชีพใดๆ  ก็สามารถกู้ได้ อายุเกิน 60  ปี ก็สามารถทำเรื่องกู้กับทางเราได้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • โฉนด ด้านหน้าและด้านหลัง
 • รูปถ่ายหลักทรัพย์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีหลักทรัพย์เป็นชื่อนิติบุคคล)

การอนุมัติของเรา

การอนุมัติของเรา เราจะอนุมัติยอดให้สูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน วงเงินขั้นต่ำ 100,000  บาท โดยใช้หลักประกันประเภทที่ดิน บ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย (โฉนดประเภท  น.ส.4 จ และ  อ.ช.2  เท่านั้น)

สำหรับที่ดินที่เราจะไม่รับพิจารณาเลย

สำหรับที่ดินที่เราจะไม่รับพิจารณาเลย ได้แก่ ที่ตาบอด, ที่นา, ที่ดินที่มีการผ่านของเสาไฟฟ้าแรงสูง, ที่ดินที่เป็นแอ่งน้ำ, ที่ที่มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกแคบมากเกินไป เช่น รถยนต์ไม่สามารถขับสวนทางกันได้ และที่ที่ลูกค้าขอยอดใกล้เคียงกับราคาขาย

การทำสัญญา สามารถผ่อนชำระต่ำสุด 60 วัน และนานสูงสุด 15 ปี

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

กรณีจดจำนอง

 • ค่าอากรแสตมป์ 0 – 0.05%  ของวงเงินกู้หรือสูงสุดไม่เกิน  10,000  บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 0 – 1%  ของมูลค่าจำนอง  หรือสูงสุดไม่เกิน  200,000  บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ 0 – 5% ของวงเงิน

กรณีขายฝาก

 • ค่าอากรแสตมป์ 0 – 0.5%  ของราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก  (แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า)
 • ค่าธรรมเนียมขายฝาก 0 – 2%  ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 – 3.3%  ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ  0 – 5% ของวงเงิน